چارت زیر نمایانگر اقدامات مورد نیاز برای ثبت بین المللی اختراع و اقدام به مهاجرت از طریق آن است. لطفا توجه داشته باشید جزئیات هر یک از این مراحل و زمان اجرای آنها ممکن است بر اساس نوع اختراع، کشور مقصد و زمان درخواست متقاضی، متفاوت باشد.

شرکت افق پژوهش نیکان تنها کارگزاری رسمی ثبت اختراع در ایران با مجوز از وزرات علوم و شرکت پشتیبان پارک­های علم و فناوری و تنها مرکز ثبت PCT , US patent بدون واسطه در ایران است و کلیه مراحل ثبت اختراع شما و اقدام به درخواست مهاجرت را به عهده می گیرد.

حساب کاربری اداره ثبت اختراع ایران

۷ روز

ثبت اظهارنامه اختراع در ایران

۳۰ روز

تایید اظهارنامه اختراع توسط کارشناس

۳۰ روز

نامه استعلام اول و وجود مشابهات

۱۰ روز

نامه مرجع استعلام اول دانشگاهی

۲۰ روز

ترجمه مدارک به زبان انگلیسی

۱۰ روز

حساب کاربری بین المللی در WIPO

۲۰ روز

ثبت اظهارنامه بین المللی

۶۰ روز

تایید اظهارنامه بین المللی در سوئیس

۶۰ روز

نامه مرجع سرچ برای کشور هندوستان

۳۰ روز

فایل اظهارنامه در ۱۵۵ کشور

۱۵ روز

درخواست به سازمان ثبت اختراع کشور هدف

۱۵ روز

درخواست اقامت از طریق ویزای مخترعین

۴۵ روز

ایمیل تایید و پذیرش اقامت

۴۵ روز

رسید اصل نامه دعوت نامه به متقاضی

اتمام قرارداد

مراجعه به سفارت در زمان مقرر شده و اخذ ویزا