اسناد و مدارک محرمانه
اسناد و مدارک محرمانه مربوط به اختراع و اطلاعات مندرج در آنها که در اختیار شرکت قرار می گیرد منحصرا باید به منظور ارائه خدمات ثبت pct موضوع قرارداد مورد استفاده قرار گیرد و شرکت مکلف است تحت شرایط زیر در خصوص اسناد و مدارک مزبور اقدام نماید:
۱) شرکت مکلف است اسناد و مدارک مزبور و کلیه اطلاعات مندرج در آنها را صرفا در موارد تعیین شده از سوی متقاضی نظیر ثبت pctو یا تهیه نقشه ها و غیره مورد استفاده قرار دهد.
۲) شرکت مکلف است دقت و مراقبت لازم را در حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات مذکور به عمل آورده و از دسترسی و یا افشای آنان به کلیه افراد غیرمجاز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.
۳) به منظور ارائه خدمات موضوع قرارداد نماینده مکلف است صرفا کپی و تصویر اسناد، مدارک و اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد و در هر زمان بنابر تقاضای متقاضی کلیه اسناد و مدارک و از جمله تصاویر و کپی های تهیه شده از آنها را در اختیار متقاضی قرار دهد.
۴) الزامات مقرر در بندهای فوق شامل اسناد، مدارک و اطلاعاتی که وفق مقررات توسط اداره wipo منتشر می شود نخواهد شد.

تعهدات متقاضی
۱) متقاضی مکلف است کلیه متون موضوع قرارداد و موضوع ادعا نامه اختراع ،شرح کامل اختراع ، و نقشه های مربوط به اختراع را به زبان فارسی تهیه و به شرکت تحویل دهد . نحوه تحویل دهی مدارک می تواند به صورت دستی (حضوری ) با اخذ رسید از نماینده و یا از طریق ارسال پست الکترونیکی ( ایمیل ) می باشد .
۲) چنانچه متقاضی به هر دلیلی از ادامه اجرای موضوع قرار داد منصرف گردد ایشان مکلف است مراتب را به صورت مکتوب یا از طریق پست الکترونیکی به شرکت ابلاغ نماید . در این صورت چنانچه انصراف متقاضی به علت تقصیر و قصور شرکت در اجرای هر یک از تعهدات موضوع قرار داد نباشد نماینده پس از ارائه گزارش کارهای انجام شده تا زمان انصراف مستحق حق الزحمه به میزان خدمات ارئه شده در همان مرحله است .
۳) متقاضی متعهد است امکانات و تسهیلات لازم جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را برای شرکت فراهم آورد .
۴) متقاضی متعهد است در صورت وجود ابهام در مندرجات اثر و اختراع یا نقض سایر مواردی نیاز به اخذ توضیح ، ساخت نمونه و یا انجام عملی از سوی ایشان در جهت رفع ابهامات یا نقایص باشد نسبت به انجام آن ظرف مدت ۱۵ روز از زمان درخواست شرکت مبادرت ورزد.
۵) متقاضی اقرار نموده اختراع مورد نظر را از جای دیگری اخذ نکرده یا مرتکب تقلب و یا تقصیر در این خصوص نگردیده است . متقاضی متعهد میگردد در خصوص اختراع خود هر انچه که برای ثبت لازم است صادقانه به شرکت گزارش نماید تا به سازمان wipo منعکس گردد .
۶) علاوه بر سایر تعهدات مذکور در این قرارداد ، هر گونه اصلاح نقشه ها ، توضیحات و یا نمونه ساخته شده که توسط اداره منعکس گردد .
۷) پس از اتمام مهلت اظهارنامه pct در صورت تمدید مجدد اظهارنامه نیازمند یک قراداد جداگانه برای تمدید این اظهارنامه می باشد

تعهدات نماینده

۱) شرکت حق هیچگونه انتقال مادی و یا انتقال حقوق متعلقه بر اختراع را کلا یا جزا و نیز ثبت اختراع و ادعا نامه در مراجع زیربط در هیچ یک از نقاط دنیا را با نام خویش در هیچ زمانی ندارد ، ضمنا متقاضی به عدم انتقال حقوق مورد اشاره و نیز عدم ثبت اختراع در ایران ، امریکا یا اروپا پیش از انعقاد قرار داد اقرار نموده .
۲)چنانچه شرکت به هر دلیلی از ادامه اجرای موضوع قرار داد منصرف گردید مکلف است مراتب را به صورت مکتوب یا از طریق پست الکترونیکی به متقاضی ابلاغ نماید . در این صورت چنانچه انصراف وی به علت تقصیر یا قصور متقاضی در اجرای هر یک تعهدات موضوع قرار داد نباشد شرکت پس از ارائه گزارش کارهای انجام شده تا زمان انصراف متعهد به استرداد مبالغ دریافتی در قرارداد بابت خدمات ارائه نشده می باشد.

حقوق متقاضی
۱)به موجب این قرار داد جمیع حقوق مرتبط بر کلیه مطالب ، نمودار ها ، نقشه ها، عکس ها ، اسلاید ها ، گزارش ها و نیز ضمائم به اختراع موضوع قرار داد متعلق به متقاضی است و نماینده هیچ گونه حقی در این خصوص ندارد .
۲)حقوق انحصاری نشر ، پخش ، عرضه و اجرای طرح موضوع قرار داد و حق بهره برداری مادی از اختراع کلا در اختیار متقاضی است ، متقاضی هر گونه دخل و تصرف در مندرجات اختراع را از قبیل تغییر عناوین ، مطالب ، تجزیه و تحول بکارگیری آن بر حسب صلاح دید خود دارد .

فسخ قرار داد

۱) اگر متقاضی به هر دلیل تصمیم به فسخ قرار داد گرفتند می بایست حق الزحمه شرکت را تا زمان فسخ قرارداد با رعایت مفاد این قرار داد پرداخت نماید
۲) اگر شرکت تقاضای فسخ قرارداد را بنماید در صورتی که تقاضا قبل ار انجام و اتمام هر مرحله از این قرارداد باشد نماینده حقی به دریافت، پرداخت مربوط به آن مرحله را ندارد.
۳) در صورتی که قوه قهریه انجام این قرارداد را برای یکی از طرفین غیرممکن سازد طرف مقابل میتواند این اعلام را بعنوان ختم (فسخ) قرارداد تلقی نماید. توضحیح اینکه مراتب مندرج در این بند لزوما به نحو مکتوب باید از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد به اطلاع طرف مقابل برسد و از مصادیق قانونی قوه قهریه تلقی شود.